Rejestracja oraz dodawanie wydarzeń w serwisie są bezpłatne!

Liczba aktywnych wydarzeń: 5597

gwiazdka

Regulamin

Art. 1 - Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki funkcjonowania i korzystania ze społecznościowego Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.proactivego.com, w tym określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora Serwisu.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem rejestracji Uczestnika. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z zawarciem na czas nieokreślony umowy o korzystanie z Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.

3. Przestrzeganie regulaminu przez Uczestnika jest warunkiem korzystania z Serwisu.

4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i prowadzenie dla niego konta są bezpłatne.

5. O treści oświadczeń Administratora Serwisu względem Użytkownika Administrator powiadamia poprzez ich zakomunikowanie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – umieszczając oświadczenie w ogólnodostępnym miejscu Serwisu bądź na Koncie Indywidualnym lub na Koncie Firmowym, bez potrzeby posługiwania się podpisem elektronicznym.

6. Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.

7. Nazwa Serwisu oraz ich koncepcja, struktura, wygląd graficzny, oprogramowanie i baza zawartych w nich danych podlegają ochronie prawnej.

8. Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować o nich Uczestników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie.

Art. 2 - Definicje

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

    Administrator Serwisu – ...
    Serwis – prowadzony przez Administratora społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.proactivego.com, umożliwiający otwarcie i utrzymywanie kont Użytkowników oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu.
    Usługa – usługa (usługi) dostępne dla Uczestników w ramach Serwisu, na podstawie i w granicach postanowień regulaminu, w tym w szczególności dostęp do Serwisu, tworzenie kont, tworzenie wydarzeń, udostępnianie informacji komercyjnych oraz niekomercyjnych, poszukiwanie i wymiana informacji.
    Konto – zakładane dla Użytkownika (Konto Indywidualne) lub Organizacji (Konto Organizacji) unikalne miejsce w Serwisie, służące do korzystania z Usług.
    Login – nazwa Użytkownika przyjęta w trakcie rejestracji Konta, pod którą Użytkownik występuje w Serwisie.
    Hasło – indywidualnie wybrany przez Użytkownika, poufny dla osób trzecich, ciąg danych alfanumerycznych służący Użytkownikowi do logowania w Serwisie, we własnym Profilu.
    Profil – strona Użytkownika w Serwisie, która zawiera przekazane przez Użytkownika do Serwisu dane (informacje, zdjęcia), dostępne do wglądu dla innych Użytkowników; Administrator może wykorzystywać dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
    Użytkownik – Osoba i Organizacja.
    Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z serwisu w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
    Organizacja – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
    Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje, dane - tekstowe, graficzne bądź wyrażone w inny sposób - wprowadzone przez Użytkownika lub Administratora do Serwisu.

Art. 3 - Techniczne warunki korzystania z Serwisu

    Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Serwisu:
        dostęp do sieci Internet.
        dostęp do witryn WWW - przeglądarka www z najnowszymi aktualizacjami.
        możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.
    W Serwisie można zastosować:
        następujące formaty plików graficznych: jpg., png.
        pliki o maksymalnych rozmiarach: 2MB
    O rozszerzeniu możliwości stosowania określonych formatów lub rozmiarów plików w Serwisie Administrator powiadamia Użytkowników w formie komunikatów dostępnych w Serwisie. Zmiana taka nie stanowi zmiany regulaminu.

Art. 4 - Rejestracja w Serwisie

    W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie należy skorzystać z formularza rejestracyjnego, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w zakresie objętym regulaminem, niezbędnym dla świadczenia Usług przez Administratora.
    Rejestracja Użytkownika w Serwisie prowadzi do stworzenia Profilu Użytkownika i wymaga podania prawdziwych danych identyfikujących Użytkownika.
    Konto Osoby lub Konto Organizacji obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym w razie ich zmiany.
    Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich edycji.
    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Osoby przypisane do danego adresu e-mail.
    Organizacja może posiadać tylko jedno Konto Osoby przypisane do danego adresu e-mail.
    Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
    Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
        w zakresie rozpowszechniania utworu – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczanie powielonych Treści w publikacjach wydawanych przez Administratora oraz w prowadzonych przez niego innych stronach internetowych. Zgody powyższej nie uchyla fakt rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu.

Art. 5 - Ogólne zasady świadczenia usług

    Użytkownik, wyrażając zgodę na treść niniejszego regulaminu, oświadcza tym samym, że wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści naruszające powyższe zasady.
    Administrator nie ingeruje w Treści zamieszczane w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią źródła informacji, które mają wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych w Serwisie.
    Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane w Serwisie.
    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkowników sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowaniem wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
    Niedopuszczalne jest przekazywanie przez Użytkownika do Serwisu Treści zawierających:
        sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje,
        materiały szkodliwe dla Serwisu, Administratora lub innego Użytkownika Serwisu, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe, lub nierzetelne,
        materiały nie związane z tematyką Serwisu.
    Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia Treści naruszających pkt 5.
    Administrator Serwisu nie odpowiada za Treści umieszczane przez Użytkowników, ani za działania lub zaniechania Użytkowników stanowiące następstwo korzystania z Serwisu, w tym za udostępnienie przez Użytkowników Loginu i Hasła osobie nieuprawnionej.
    Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek. Użytkownik nie będzie pozyskiwał, ani przetwarzał informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że będzie do tego uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Na wniosek Użytkownika Administrator może wprowadzić zmiany do Treści zamieszczonych przez innego Użytkownika bądź usunąć te treści, o ile wykazane zostanie, że naruszają one powyższe zasady.
    Administrator usuwa Konto Użytkownika na jego wniosek przekazany pocztą elektroniczną.
    Administrator usuwa Konto Użytkownika w przypadku podjęcia przez uczestnika czynności mogących powodować niestabilność funkcjonowania Serwisu. Administrator usuwa Konta fikcyjne oraz Konta niezwiązane z tematyka Serwisu.
    Ponadto Administrator usuwa także Konto Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności ust. 1, 3, 5 lub 8, po uprzednim wyznaczeniu Użytkownikowi terminu do usunięcia uchybień.
    Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.
    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niedotyczącymi Administratora, w tym w szczególności siłą wyższą, awarią lub przerwą zasilania, awarią urządzeń technicznych bądź działaniem lub zaniechaniem Użytkownika lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych konserwacji systemu, w trakcie których Serwis nie będzie funkcjonował.
    Biuro Administratora jest czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem będą załatwiane w godzinach otwarcia biura.

Art. 6 - Zasady świadczenia usług dla Użytkowników oraz Organizacji

    Użytkownik oraz Organizacja ma prawo do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych Serwisu, a w szczególności do:
        tworzenia i rozwijania własnego Profilu poprzez zamieszczanie w nim Treści, z wyłączeniem danych o charakterze komercyjnym; Użytkownik ma prawo usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne Serwisu,
        poszukiwania informacji o innych Użytkownikach bądź o Organizacjach uczestniczących w Serwisie oraz o oferowanych przez tych Użytkowników oraz Organizacje Wydarzeń
        wymiany informacji z innymi Użytkownikami na tematy związane z umieszczonymi w serwisie Wydarzeniami,
        składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie wprowadzonych przez siebie danych,
        składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie lub moderację danych wprowadzonych przez innego Użytkownika – na zasadach określonych w Art. 5 ust. 8.
    Przystępując do Serwisu i akceptując niniejszy regulamin Użytkownik akceptuje także prawo Administratora do nieodpłatnego wykorzystywania Treści zamieszczonych przez Użytkownika na użytek Serwisu – na wszelkich polach eksploatacji. Treści te mogą być wykorzystywane także po likwidacji Konta Użytkownika.
    Przystępując do Serwisu i akceptując niniejszy regulamin Użytkownik akceptuje także warunki korzystania z aplikacji Google Maps, która wykorzystana jest w ramach Serwisu. Szczegółowe warunki korzystania z aplikacji dostępne są na stronach http://code.google.com/intl/pl/apis/maps/terms.html (j.ang) oraz http://maps.google.pl/help/terms_maps.html (j. pol).

Art. 7 - Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu

    Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wnosząc o usunięcie Konta (Art. 5 ust. 9).
    Administrator ma prawo w każdym czasie rozwiązać z Uczestnikiem umowę o korzystanie z Serwisu za dwutygodniowym wypowiedzeniem nadesłanym Pocztą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu o dalej idącym prawie Administratora do usunięcia Konta Uczestnika (Art. 5 ust. 10 i 11). Rozwiązanie za wypowiedzeniem wymaga uzasadnienia.

Art. 8 - Postanowienia końcowe

    Regulamin niniejszy Administrator udostępnia pod adresem www.proactivego.com
    Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Dokonanie zmian w regulaminie może być spowodowane techniczną koniecznością zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmianami prawa dotyczącymi prowadzenia Serwisu. O dokonanych zmianach Administrator powiadamia Uczestników zamieszczając odpowiednie informacje w Serwisie oraz publikując jednolity tekst.
    Uczestnik, o ile nie zgadza się na zmianę regulaminu, ma prawo – w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się ze zmianami w regulaminie - rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
    Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go pod adresem wskazanym w ust. 1, ze skutkiem dla Uczestnika od chwili jego akceptacji w procesie rejestracyjnym.
    Zmiana lub unieważnienie bądź zakwestionowanie w inny sposób niektórych postanowień regulaminu przez umocowane organy władzy publicznej nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz innych przepisów prawa.